Délvidék Kiemelt 

A délvidéki kiutasítások: „minden magyart ki kell korbácsolni, ha nem teszik le a hűségesküt!”

100 éve írták a lapok:

A délvidéki  kiutasítások

— A szerb földosztás. —

Most már egyre tisztábban áll előttünk a szerbek délvidéki berendezkedésének és uralkodásának módszere. Ez a módszer szerfölött rendszertelen. Csak egy határozott jellemvonása van: a brutális önkény.

Mihailić belügyi államtitkár kijelentette, hogy „minden magyart és svábot ki kell korbácsolni, ha nem teszik le a hűségesküt!” Belgrádból nem történik semmi egységes szempontú irányítás vagy rendelkezés a kiutasítások foganatosítására, az egészet teljesen egyes vidékek despotái: a pópák és főispánok provokálják. Ebben is elöl járnak a szilbereki pópa, Stanko Protić és a hodzsáki főispán, dr. Branko Petrović, akit még magyar főszolgabíró és tartalékos főhadnagy korában Petrovics Sándornak neveztek. Ez a két úr mindent elkövet, hogy a magyar értelmiségtől megtisztítsa a Délvidéket. Mikor néhány tisztviselő arra való hivatkozással, hogy még nem végleges a délvidéki területek fölötti döntés, vonakodott letenni az esküt, dr. Petrović  kijelentette, hogy ha még egyszer valaki előtte erre hivatkozni mer, azt könyörtelenül megbotoltatja és elzáratja.  A kiutasítások most már mind nagyobb mértéket öltenek. Amint előrelátható volt, a szerbek nem elégednek meg a köztisztviselők kiutasításával, hanem ezen akciót gazdaságilag is kimélyítve, rátértek a birtokosok, a kereskedők, iparosok kiutasítására. Most jön a rendelet, mely szerint nemcsak a tisztviselők, hanem a kereskedők és iparosok is kötelesek a hűségesküt letenni.

Addig is azonban revízió alá veszik a magyarok és svábok ipari és kereskedelmi engedélyét és ha egyáltalán visszaadják az illetőknek, azt csak basás baksisok fejében teszik.

A magyarok és svábok birtokait a szerbek úgy szerzik meg, hogy a birtokost valami ürüggyel a pópa kiutasíttat. Itt nincs semmiféle szabály. Akár leteszi az esküt az illető, akár nem, előbb-utóbb rákerül a sor. A szabaddá lett birtokokat aztán a nagy garral hirdetett földreform céljaira kiosztják. De, hogy történik ez a földosztás? Az csak magától értetődő, ha a földosztóbiztosok mindegyike először is magának biztosít jó darab földet. Így osztott 100 holdat magának dr. Aleksandar Dimitrijević palánkai ügyvéd, valamint Patatics Pál (Pavle Patatić?), a Széchenyi-uradalom volt gazdatisztje. Megtörténik, hogy ugyanazt a darab földet 4-5-ször is kiosztják. Azokat a volt osztrák-magyar hadseregbeli szerb nemzetiségű katonákat, akik a háborúban a szerb hadsereghez átszöktek, most teljesen fölszerelt birtokokkal jutalmazzák. Persze ezeknek – mivel legtöbbjének halvány fogalma sincs a földműveléshez és különben is dolgozni nem akarnak — a legelső dolguk a földeken jó áron túladni. Mindenki, aki földhöz jut, igyekszik nyomban bérbe adni azt. A munkakedvtelenség általános. De miután dolgozni valakinek mégis csak kell, ezért csupán a vagyonosokat utasítják ki, a szegényeket nem. Ebből is látszik a magyarság gazdasági tönkretételét célzó politikájuk.

A hivatali és közigazgatási főbb tisztségeket most pópák és más analfabéták látják el. A legújabb belügyi rendelet szerint a VII. fizetési osztályig a tisztviselőktől nem kívánnak semmi kvalifikációt a szerb államnyelv ismeretén kívül. A VII. fizetési osztályon túl pedig, ha kívánnának sem kapnak semmilyen képesítést és rátermettséget a tisztviselőiktől. És a berendezés a mi számunkra, ha pillanatnyi keserűségeket és fájdalmakat okoz is, csöppet sem kétségbeejtő. S minél tovább mennek a szerbek ezen az úton, annál gyorsabb lesz az eredmény a mi javunkra.

Stanko Protić magyargyűlölő szilbereki pópa

A békedelegáció visszaadta megbízatását.

Budapest, május 21. A magyar békedelegáció kedden tartotta utolsó ülését. A testület erkölcsi összeférhetetlenséget látván abban, hogy a békeszerződést aláírja, gróf Apponyi Albert javaslatára elhatározta, hogy feloszlik és megbízatását visszaadja azoknak, akiktől azt nyerte. Apponyi nagy beszédet mondott, amelyben hangsúlyozta a helyzet javulásának lehetőségét és a kibontakozásának kezdetét, amelynek létrejöttében egy pillanatra sem  kételkedett Felszólalása után meleg ovációban részesítették.

A külföld  hangulatára a magyar békével szemben jellemző a L’Homme Libre-ben, Clemenceau lapjában megjelent cikk, amely azt írja, hogy hazánkra igen  nagy szerep vár Európában és ezért szükségesnek tartja, hogy a határkiigazitásokat minél előbb eszközöljék az ántánthatalmak. A Mittagspost azt írja, hogy Lloyd George állítólag összeköttetésbe lépett a magyarokkal rokonszenvező angol körökkel, amelyektől kérte, hassanak oda, hogy a magyarok írják alá a békét. Ezzel szemben megígérte, hogy a jövőben mindent elkövet, hogy Magyarországnak igazságot szolgáltasson.

Illetékes cáfolat Újszeged elszakitásáról.

Budapesti keltezéssel jelenti a MTI. Szegedi újsághírek szerint a szerbek Újszegeden kihirdették Újszegednek szerb impérium alá való helyezését, illetőleg ennek a területnek annexióját. Illetékes helyen érdeklődtünk a hír valódisága iránt és azt az információt kaptuk, hogy annak semmiféle komoly alapja nem lehet, mert a békejavaslat értelmében, amely most vár aláírásra, az antant Újszegedet és annak vidékét is magyar területnek hagyta meg és így minden ezzel ellenkező törekvés, vagy szándék azt antant-hatalmak támogatását nélkülözi.

Meghalt egy száz éves 48-as honvéd.

Közismert egyéniség volt városszerte, különösen pedig a közhivatalokban Hesser bácsi. Hesser Sámuel a teljes neve. Résztvett a 48-as szabadságharcban a vörös sipkás honvédek sorában, öreg napjaiban pedig a könyvügynökösködés mesterségét űzte. Havi és heti folyóiratokra, képeslapokra gyűjtött előfizetőket a hivatalokban és magánházakban. A lapokat ő maga hordta ki a házhoz, szóval a munka becsületes emberét tisztelhette benne mindenki. Az idén már a századik évét élte az öreg honvéd. Beteg nem volt soha, csak mintegy két év óta panaszkodott, hogy gyenge. Pénteken eltávozott az élők világából. Szerette mindenki, tisztelte ősz szakállát s halála nagy részvétet keltett. Vasárnap temetik a Bokor-utca 7. számú házból.

(Forrás: Délmagyarország, 1920. május 22, 9. évfolyam / 116. szám)

Csapat összevonások a déli és északi demarkációs vonalon.

Illetékes helyről azt az információt kaptuk, hogy a délszláv államok a déli demarkációs vonal, a csehek pedig az északi demarkációs vonal mentén csapattesteket vontak össze.

Kiutasított tisztviselők.

Mint Csáktornyáról jelentik, a szerbek a napokban csaknem az összes magyar tisztviselőket kiutasították, mert Jugoszláviának nem tették le az esküt.

Feloszlott a magyar békedelegáció.

A békedelegáció megtartotta záróülését, melyen Apponyi javaslatára kimondották, hogy mivel a békedelegáció feladatát teljesítette, feloszlik s mandátumát visszaadja azoknak, akiktől kapta. Hangsúlyozza Apponyi hogy a békedelegáció nem érzi magát jogosítottnak arra, hogy a békeszerződést aláírja, mivel a békedelegációnak nem áll lehetőségében, hogy ezt magáévá tegye. Beszéde után Popovics Sándor köszönetét mondott Apponyinak a békedelegációban kifejtett tevékenységéért.

Megalakult a Népszövetség.

Bécsből jelentik : A római Capitoliumon tegnap délelőtt ment végbe ünnepélyes keretek között a Népszövetség megalakítása.

(Forrás: Egri Népújság – napilap, 1920. május 22, 27 évf. / 117. szám)

Hasonló bejegyzések